Wat is SROI?


SROI staat voor Social Return on Investment, een methode om de maatschappelijke impact van investeringen te meten. Het richt zich op het evalueren en kwantificeren van de sociale, milieu- en economische voordelen die voortkomen uit investeringen in bijvoorbeeld sociale projecten, werkgelegenheidsinitiatieven of maatschappelijke programma’s.

De SROI-methodologie gaat verder dan alleen het meten van financiële winst en kijkt naar bredere aspecten van waarde-creatie. Het betrekt stakeholders en belanghebbenden om te begrijpen welke effecten een investering heeft op verschillende aspecten van de samenleving.

Werkgelegenheidsinitiatieven

In de context van werkgelegenheidsinitiatieven of programma’s voor mensen met een arbeidsbeperking, kan SROI bijvoorbeeld worden gebruikt om de maatschappelijke waarde te meten die voortkomt uit het in dienst nemen van mensen uit deze groep.

Het meet niet alleen de financiële voordelen voor de werkgever, maar ook de bredere sociale impact, zoals de verbetering van de kwaliteit van leven van werknemers, de vermindering van uitkeringsafhankelijkheid en positieve effecten op de lokale gemeenschap.

SROI-analyse omvat vaak verschillende stappen, waaronder het identificeren van inputs (investeringen), het betrekken van belanghebbenden om de beoogde resultaten vast te stellen, het meten van outputs (resultaten), het kwantificeren van de waarde en het rapporteren van de bevindingen.

Doelstelling vanuit de SROI gedachte

Het hoofddoel van Social Return on Investment (SROI) is om een holistisch beeld te krijgen van de maatschappelijke waarde en impact die voortkomen uit investeringen of initiatieven. Hierbij gaat het niet alleen om financiële winst, maar ook om bredere sociale, milieu- en economische voordelen die investeringen met zich meebrengen.

Enkele specifieke doelen van SROI zijn:

  1. Begrip van maatschappelijke waarde: SROI streeft ernaar om de verschillende vormen van waardecreatie te meten die voortkomen uit investeringen. Dit kan variëren van sociale voordelen, zoals verbeterde kwaliteit van leven of verminderde sociale ongelijkheid, tot economische voordelen, zoals lagere zorgkosten of toegenomen werkgelegenheid.
  2. Inzicht in effectiviteit: Door SROI te gebruiken, kunnen investeerders, organisaties en belanghebbenden inzicht krijgen in de effectiviteit van investeringen. Het helpt hen te begrijpen welke resultaten worden behaald en hoe deze zich verhouden tot de oorspronkelijke doelstellingen.
  3. Stakeholderbetrokkenheid: SROI moedigt de betrokkenheid van belanghebbenden aan bij het identificeren van de verwachte resultaten en bij het meten van de impact. Het betrekt een breed scala aan partijen, van investeerders en organisaties tot gemeenschappen en individuen die beïnvloed worden door de investering