Wia aanvragen

Voor mensen met een WIA-uitkering zijn er enkele regelingen die werkgevers kunnen ondersteunen bij het in dienst nemen van deze groep:

  1. Loonkostenvoordelen (LKV): Dit is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die mensen met een WIA-uitkering in dienst nemen. Het LKV compenseert een deel van de loonkosten voor deze werknemers.
  2. No-Risk polis: De No-Risk polis is een regeling waarmee het UWV het risico van loondoorbetaling bij ziekte van werknemers met een WIA-uitkering overneemt. Als een werknemer met een WIA-uitkering ziek wordt, vergoedt het UWV het grootste deel van de loonkosten aan de werkgever.

Beide regelingen zijn bedoeld om werkgevers te stimuleren om mensen met een WIA-uitkering in dienst te nemen door financiële ondersteuning te bieden en het risico bij ziekte weg te nemen. Dit moedigt werkgevers aan om inclusief te zijn en biedt kansen aan mensen met een arbeidsbeperking om terug te keren naar de arbeidsmarkt.

Wat is een no risk polis


De ‘No-Risk polis’ is een regeling die werkgevers ondersteunt bij het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking, zoals mensen met een WIA-uitkering. Deze polis beoogt het risico van loondoorbetaling bij ziekte van deze werknemers te verlichten.

Wanneer een werkgever iemand in dienst neemt die onder de No-Risk polis valt, bijvoorbeeld een persoon met een arbeidsbeperking uit het Doelgroepenregister, neemt het UWV het risico van loondoorbetaling bij ziekte grotendeels over. Als deze werknemer ziek wordt, compenseert het UWV een groot deel van de loonkosten aan de werkgever. Dit betekent dat de werkgever gedurende de ziekteperiode van deze werknemer grotendeels wordt ontlast van de financiële lasten van loondoorbetaling.

De No-Risk polis biedt werkgevers financiële zekerheid en moedigt hen aan om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, aangezien het de kosten en het financiële risico in geval van ziekte aanzienlijk vermindert. Dit stimuleert inclusief werkgeverschap en vergroot de kansen voor mensen met een arbeidsbeperking om deel te nemen aan het arbeidsproces.

LKV (Loonkostenvoordeel)

Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een regeling van de overheid die werkgevers financieel ondersteunt wanneer zij mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen. Het LKV compenseert een deel van de loonkosten voor deze werknemers.

Voor specifieke groepen, zoals mensen met een WIA-uitkering, voorheen arbeidsgehandicapten genoemd, voorziet het LKV in een tegemoetkoming. Werkgevers ontvangen deze financiële ondersteuning wanneer zij een werknemer met een WIA-uitkering in dienst nemen. Het LKV vermindert daarmee de loonkosten en biedt een financiële stimulans om inclusief werkgeverschap te bevorderen. Het doel is om drempels voor werkgevers weg te nemen en kansen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking om succesvol en duurzaam aan het werk te gaan binnen reguliere bedrijven.