Verplichting(en) voor werkgevers vanuit de Quotemwet

Het begrip “Quotumwet” verwijst naar een wetgeving in Nederland die is opgesteld om werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Deze wet is een onderdeel van de Participatiewet en is een aanvulling op de Banenafspraak.

De Quotumwet stelt dat als werkgevers niet voldoen aan de afgesproken aantallen banen voor mensen met een arbeidsbeperking, zij een boete kunnen krijgen. Concreet betekent dit dat werkgevers een quotumheffing moeten betalen als ze niet het afgesproken aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking realiseren. Het quotum is een vastgesteld percentage van het aantal medewerkers van een organisatie.

Een stok achter de deur voor werkgevers

Dit quotum is vastgesteld als een percentage van het totale aantal werknemers bij een organisatie. Als werkgevers niet voldoen aan dit percentage, moeten ze een boete betalen, tenzij ze aantoonbaar genoeg werknemers met een arbeidsbeperking in dienst hebben.

De Quotumwet fungeert als een stok achter de deur om werkgevers te stimuleren om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het is bedoeld als aanvulling op de Banenafspraak en dient als een maatregel om te zorgen dat werkgevers daadwerkelijk actief bijdragen aan het realiseren van banen voor deze doelgroep.

Wanneer voldoe je aan de Quotemwet?

Om aan de Quotumwet te voldoen, moeten werkgevers een vastgesteld percentage van arbeidsplaatsen invullen met mensen uit de doelgroep van de banenafspraak. Het exacte percentage dat een werkgever moet halen, kan per sector verschillen en wordt jaarlijks vastgesteld. Over het algemeen geldt het volgende:

  • Als een werkgever niet voldoet aan het afgesproken percentage banen voor mensen met een arbeidsbeperking, dan kan een quotumheffing worden opgelegd. Dit betekent dat de werkgever een boete moet betalen, tenzij er voldoende werknemers uit de doelgroep in dienst zijn.
  • Werkgevers moeten een bepaald percentage van de werkplekken (meestal tussen de 3% en 5%) openstellen voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Het gaat hier om mensen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Werkgevers kunnen op verschillende manieren invulling geven aan dit percentage. Dit kan door mensen in dienst te nemen uit de doelgroep, maar ook door samenwerking met sociale werkbedrijven, detachering of door werkplekaanpassingen te doen voor mensen met een arbeidsbeperking.